ЦПЗ - Русе ЕООД

Център за психично здраве

ОБЯВА

 

           

ЦПЗ–Русе ЕООД обявя конкурс за заемане на следните длъжности:

 1. „лекар, специализант по Психиатрия" - 1 място;
 2. „лекар, специализант по Детска психиатрия" - 1 място, финансирано от държавата.

І. Вид на конкурса: открит конкурс, в който могат да участват всички лица, които отговарят на обявените изисквания за заемане на длъжността.

ІІ. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 1. Да притежават образователно-квалификационна степен "Магистър" по медицина;
 2. Да са членове на Български лекарски съюз;
 3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията, освен ако са реабилитирани.

            ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Първи етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. Втори етап - оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез оценка на успеха от следването, проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност и провеждане на събеседване.

ІV. Крайната оценка на кандидатите се формира сумарно от получените оценки по следните критерии:

 1. средният успех от следването и от държавните изпити, умножени по коефициент 1;
 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, умножени по коефициент 2;
 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства, умножен по коефициент 5;
 4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.), умножени по коефициент 1.
 5. Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: Срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ на пълно работно време. Договорът е със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

. Документи за участие в конкурса, място, срок и начин за подаването им:

 1. Документи за участие в конкурса:

а) заявление за участие в конкурса,

б) автобиография,

в) копие от диплом за завършено висше образование,

г) актуално удостоверение за членство в БЛС,

д) декларация за съдимост,

е) други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

 1. Място на подаване на документите: деловодството на ЦПЗ-Русе ЕООД.
 2. Краен срок за подаване на документите: 1 месец от обявяването на конкурса в местния печат.
 3. Начин на представяне на документите: в запечатан плик.

VІІ. При подаване на документи за участие в конкурса, на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика на конкурсната длъжност.

22.01.2021 г.

 

---

 

Ръководството на „Център за психично здраве-Русе“ ЕООД уверява  гражданите, пациентите и колегите си, че въпреки въведеното извънредно положение лечебното заведение не е спирало да работи.

Денонощните стационари продължават своя непрекъснат режим на работа, а консултативно-диагностичното звено (поликлиниката) е с редуцирано работно време – до 15:00 часа.

Несигурността от бъдещето, страхът, напрежението и тревогата за здравето и живота пораждат силни емоции и чувство на безпомощност.

Следвайте препоръките за безопасност и не изпадайте в паника!

Но, ако в тази ситуация забележите, че сте напрегнати, тревожни или раздразнителни, не забравяйте, че това е нормална и естествена реакциа на обстановката.

В този изключително тежът, непознат за никого момент на пандемична обстановка, нуждата от съвет, помощ и утеха стават все по-осезаеми за цялото общество.

Затова ние, професионалистите от лечебното заведение, осъзнаваме важността на психическата устойчивост в тези тежки за страната и света времена.

Специалистите ни – лекари и психолози – изразиха желание да консултират в случай на нужда гражданите и пациентите.

Консултациите могат да се извършват в рамките на работния ден – от 08:30 до 17:00 от следните колеги:

 • Д-р Тихомир Минков – 0884 969 093
 • Д-р Ангел Ангелов – 0885 330 828
 • Доц. Силвия Крушкова - психолог – 0879 350 900
 • Траян Личев – психолог – 0883 337 598
 • Мариела Костова – психолог – 0878 437 013
 • Ваня Динева – психолог – 0879 350 910
 • Пенко Деков – детски психолог – 0887 720 120

 

Анонимността е гарантирана!

 

 

Център за психично здраве - Русе ЕООД се намира в източната част на град Русе и заема площ от 46 400 кв.м. на която са разположени сградите на четири стационарни отделения:

 • работилници за трудова рехабилитация;
 • защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства;
 • два центъра за настаняване от семеен тип;
 • диагностично-консултативно звено и администрация. 

Предмета на дейност на ЦПЗ – Русе ЕООД е "Активно издирване, диагностициране, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с психични заболявания".


Центъра има обособени две остри отделения, едно отделение за лечение на зависимости, дневен стационар, отделение „Съдебна психиатрия” и детско-юношески център за психично здраве. Към консултативно-диагностичния блок е обособен кабинет за ЕЕГ и мозъчна картография.


ЦПЗ – Русе ЕООД извършва диагностика и лечение на психично болни, психосоциална рехабилитация, психопрофилактика и промоция на психично здраве, съдебно – психиатрична и трудова експертиза, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични заболявания, трудова рехабилитация, музико и арт терапия, фамилна терапия, съдебно-психиатрично експертизиране и др.

 

 

 

Диагностично звено
Лечение на зависимости
Актуално