ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

История

Детско-юношеският център за психично здраве е създаден на 1 март 2001 година като отделение към ОДПЗС – Русе, предоставящо здравни грижи за деца, юноши и техните семейства в областта на душевното здраве. Основни принципи на дейността му са: ранно диагностициране на случаите; превантивна насоченост; регионалност; осъществяване на детско-юношеската психиатрия в общността – оценка и лечение на детето/юношата в най-малко рестриктивна и без отделяне от естествената му среда; насоченост към детето/юношата и родителите; ангажираност на родителите в диагностично-лечебния процес; колаборация с немедицинските институции, работещи с деца; мултидисциплинарен подход при предоставяне на психично-здравни грижи за деца и юноши.

 

От 26 октомври 2001 година Детско-юношеският център за психично здраве осъществява работата си в предоставена от Община – Русе сграда, намираща се на ул. "Янтра" 5, което и до този момент е уникален за страната пример за успешно сътрудничество между институции от системата на здравеопазването, местна власт и общественост. Благодарение на подкрепата на фармацевтични компании като Astra Zeneca, Glaxo Smith Cline, Lundbecк, Jonhson&Johnson; неправителствени организации като „Спасете децата” и русенски фирми и граждани в Детско-юношеския център за психично здраве е създадена дружелюбна и гостоприемна среда за посрещане на търсещите помощ деца, юноши и родители.

 

Детско-юношеският център за психично здраве обслужва населението от около 250 000 души на град Русе и Русенска област. Годишно през диагностичните и терапевтични програми преминават над 300 деца/юноши и техните семейства.

 

В работата си Детско-юношеският център за психично здраве поддържа работни контакти с различни образователни и социални институции, работещи с деца и юноши – Отдел «Закрила на детето», Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, социални домове за деца и юноши, РИ на МОН, специализирани училища, детска градина «Зора», рехабилитационни центрове за деца с увреждания «Каритас» и «РАЛИЗ», неправителствени организации, ангажирани в повишаване на благосъстоянието на децата и юношите в неравностойно положение.

 

Екипът на Детско-юношески център за психично здраве досега е работил по няколко проекта: 

  • 2003/2004 год. - “Ранни интервенции при деца със специфични обучителни трудности” - финансиран от Канадски фонд за местни инициативи
  • 2004/2005 год. – “Училище за родители” – финансиран от Асоциация “Аркадия” - София
  • 2007/2008 год. – “Първо децата” и “Край на дома в Могилино” – финансиран от УНИЦЕФ

От 2007 година Детско-юношески център за психично здраве е включен в системата за следдипломна квалификация на Министерство на здравеопазването като база за придобиване на квалификация по детска психиатрия.