ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

За центъра

Детско-юношеският център за психично здраве в град Русе е първата по рода си специализирана служба в Североизточна България, която осигурява програми от грижи в областта на детското душевно здраве. В службата се извършват диагностика, консултиране, терапия, превенция и рехабилитация на психични и психологични разстройства при деца и юноши до 18 год.Детско-юношеският център за психично здраве в град Русе е първата по рода си специализирана служба в Североизточна България, която осигурява програми от грижи в областта на детското душевно здраве. В службата се извършват диагностика, консултиране, терапия, превенция и рехабилитация на психични и психологични разстройства при деца и юноши до 18 год.


Профилът на центъра обхваща основните групи проблеми в тази възраст:

 • Генерализирани разстройства на развитието (аутистични разстройства)
 • Хиперкинетично разстройство (Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност)
 • Емоционални разстройства
 • Поведенчески разстройства
 • Умствено изоставанеРазстройство в развитието на речта и езика и нарушения на комуникацията
 • Специфични обучителни трудности и нарушения на училищната адаптация
 • Тревожни разстройстваАфективни разстройства
 • Невротични разстройства и реакции на стрес
 • Психотични разстройства
 • Разстройства на контрола на тазовите резервоари
 • Разстройства на хранителното поведение
 • Деца и юноши – жертви на насилиеПсихиатрична и психологична диагностика на юноши злоупотребяващи с психоактивни вещества
 • Психологични проблеми на хронично соматично и неврологично болни деца 

Децата/юношите и техните семейства се консултират в центъра по инициатива на:

 • самите родители или техните законни представители;
 • медицинска служба – личен лекар, лекар специалист, детско стационарно отделение;
 • образователна институция – училище, детска градина, дом за отглеждане на деца без родители;
 • социална служба – Отдел „Закрила правата на детето”, Комисия за борба с детската престъпност, КСУДС.

Консултациите задължително се провеждат в присъствието на родител или негов законен представител и се осъществяват след предварителна заявка.


Първичният контакт с детето/юношата се осъществява най-често от детски психиатър, като в зависимост от заявката първоначалната среща може да е с психолог или логопед. В рамките на консултативната среща при нужда се планират по-нататъшните интервенции и това се договорира със семейството. Комплексната диагностична оценка се провежда в рамките на двуседмичен период и включва индивидуални срещи с детето/юношата и срещи с родителите, психологично и логопедично изследване, получаване на информация от други служби – училище, детска градина.

 

Оформянето на диагностичното становище се осъществява след екипно обсъждане на събраната по случая информация. След това семейството се запознава с това в индивидуална среща.. В нея се обсъждат и договорират със семейството препоръчителните интервенции, които в зависимост от случая могат да бъдат включване към някоя от терапевтичните програми на центъра или насочване към друга служба.

 

Детско-юношески център за психично здраве няма договорни отношения с НЗОК. За жители на Русенска община и Русенска област услугите на Детско-юношеския център за психично здраве се предоставят без заплащане. Екипът на службата предоставя психично-здравни грижи на деца и юноши от населени места извън Русенска област срещу заплащане.