ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

База за обучение

Център за психично здраве - Русе ЕООД е акредитиран за база за обучение за клинични психолози със Заповед № РД-17-132 / 04.06.2018 г.

 

ОБЯВА

 

ЦПЗ-Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № 8/01.02.2023 г. на управителя, е обявен конкурс за заемане на следните длъжности на места, финансирани от държавата:

 1. „лекар, специализант по Психиатрия" - 1 място;
 2. „лекар, специализант по Детска психиатрия" - 1 място;
 3. 3. „лекар, специализант по Съдебна психиатрия" - 1 място.

Вид на конкурса - открит конкурс, в който могат да участват всички лица, които отговарят на обявените изисквания.

Минимални изисквания към кандидатите:

 1. образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина;
 2. членство в съсловна организация: в РК на БЛС;
 3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията, освен ако са реабилитирани.
 4. да не страдат от заболявания, които застрашават здравето и живота на пациентите.

Начин за провеждане на конкурса:

 1. първи етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. втори етап - оценка на кандидатурата от определена за целта комисия.

Оценката за класиране на кандидатите се изчислява като средноаритметично от:

 1. средният успех от следването и от държавните изпити - средноаритметична стойност;
 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства - средноаритметична стойност;
 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства - оценка по шестобалната система при точност 0,25;
 4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.) - оценка по шестобалната система при точност 0,25.

Максималната оценка, която може да получи всеки един кандидат е отличен 6,00.

Класират се кандидатите, получили  оценка не по-ниска от мн. добър 4,50.

Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, окончателният избор се извършва след допълнително събеседване с тях.

Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: срочно трудово по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ на пълно работно време. Договорът е със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

            Необходими документи за участие в конкурса:

 1. заявление за участие в конкурса,
 2. автобиография,
 3. копие от диплом за завършено висше образование, вкл. приложението с оценките,
 4. актуално удостоверение за членство в БЛС,
 5. декларация за съдимост,
 6. декларация за здравословно състояние,
 7. други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

Начин на представяне на документите: Документите се представят в запечатан, непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и позицията, по която кандидатства.

Място на подаване на документите: деловодството на ЦПЗ-Русе ЕООД.

Срок за подаване на документите: 02.03.2023 г.

За информация и допълнителни въпроси: Ралица Гицова, тел. 0888 996216.

Документи:

Заявление

Декларация за съдимост

Декларация за здравословно състояние

02.02.2023

 

 

ОБЯВА

ЦПЗ–Русе ЕООД обявява предложенията си за назначаване на специализанти по клинични специалности, на места, финансирани от държавата за 2022 г., на срочен трудов договор /по чл. 11, ал.1, т.1 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването/, както следва:
1. „лекар, специализант по Психиатрия" - 1 място;
2. „лекар, специализант по Детска психиатрия" - 1 място;
3. „лекар, специализант по Съдебна психиатрия“ - 1 място.

Писмени заявления на лицата, които желаят да кандидатстват на предложените места за специализанти, се приемат всеки работен ден до 10.04.2022 г. в деловодството на ЦПЗ-Русе ЕООД , на адрес: гр. Русе, бул. Тутракан № 20.

Телефон за контакт - 082 845379, 0888996216
Дата: 02.03.2022 г.

 

ОБЯВА

ЦПЗ–Русе ЕООД обявява предложенията си за назначаване на специализанти по клинични специалности, на места, финансирани от държавата за 2022 г., на срочен трудов договор /по чл. 11, ал.1, т.1 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването/, както следва:
1. „лекар, специализант по Психиатрия" - 1 място;
2. „лекар, специализант по Детска психиатрия" - 1 място;
3. „лекар, специализант по Съдебна психиатрия“ - 1 място.
 
Писмени заявления на лицата, които желаят да кандидатстват на предложените места за специализанти, се приемат всеки работен ден в периода от 09.10.2021 г. до 24.10.2021 г. в деловодството на ЦПЗ-Русе ЕООД , на адрес: гр. Русе, бул. Тутракан № 20.
 
Телефон за контакт - 082 845379, 0888996216

07.10.2021 г.

 

ОБЯВА

ЦПЗ–Русе ЕООД обявя конкурс за заемане на следните длъжности:

 1. „лекар, специализант по Психиатрия" - 1 място;
 2. „лекар, специализант по Детска психиатрия" - 1 място, финансирано от държавата.

І. Вид на конкурса: открит конкурс, в който могат да участват всички лица, които отговарят на обявените изисквания за заемане на длъжността.

ІІ. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 1. Да притежават образователно-квалификационна степен "Магистър" по медицина;
 2. Да са членове на Български лекарски съюз;
 3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията, освен ако са реабилитирани.

            ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Първи етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. Втори етап - оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез оценка на успеха от следването, проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност и провеждане на събеседване.

ІV. Крайната оценка на кандидатите се формира сумарно от получените оценки по следните критерии:

 1. средният успех от следването и от държавните изпити, умножени по коефициент 1;
 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, умножени по коефициент 2;
 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства, умножен по коефициент 5;
 4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.), умножени по коефициент 1.
 5. Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: Срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ на пълно работно време. Договорът е със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

. Документи за участие в конкурса, място, срок и начин за подаването им:

 1. Документи за участие в конкурса:

а) заявление за участие в конкурса,

б) автобиография,

в) копие от диплом за завършено висше образование,

г) актуално удостоверение за членство в БЛС,

д) декларация за съдимост,

е) други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

 1. Място на подаване на документите: деловодството на ЦПЗ-Русе ЕООД.
 2. Краен срок за подаване на документите: 1 месец от обявяването на конкурса в местния печат.
 3. Начин на представяне на документите: в запечатан плик.

VІІ. При подаване на документи за участие в конкурса, на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика на конкурсната длъжност.

22.01.2021 г.

---

 

 

Днес, 11.05.2019 г. бе проведен пореден модул от квалификационната програма на специалистите от ЦПЗ - Русе ЕООД "Психологично консултиране и психосоматика". Гост лектор бе доц. д-р Анна Владимирова Штрахова, психотерапевт и водещ специалист в областта на психосоматичната медицина.