ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Метадон поддържаща програма

Метадонът е синтетичен фармацевтичен продукт, предназначен за субституиращо лечение на лица със зависимост към опиатни психоактивни вещества.Метадонът е синтетичен фармацевтичен продукт, предназначен за субституиращо лечение на лица със зависимост към опиатни психоактивни вещества.Основното фармакологично качество на метадона е пълното премахване на абстинентните явления при опиевата зависимост, без да настъпва еуфоризиращо и наркотично действие. Продължителното прилагане на адекватни дози е медицински безопасно. Въпреки някои странични действия, до сега метадонът не е показъл токсични ефекти спрямо никой орган в човешкото тяло. Няма контраиндикации за неговото приложение, вкл. бременност.Друго важно качество на веществото метадон е възможността за перорално приемане, което има важно значение при инжектиращите се зависими с оглед превенция на HIV, хепатит “С “ и “В “, други кръвно- преносими инфекции, характерни за този рисков контингент.


Цели и задачи на програмата:


Програмата е дългосрочна, високопрагова, високоструктурирана. Разполага с обучен и мотивиран екип, подходяща база. Има ясни процедури за прием и изписване, регламент, критерии за получаване на метадон за вкъщи. Програмата има фиксирана социална политика, строг контрол върху изписването, съхранението и даването на метадон, разполага и със система за оценка на ефективност. Освен лечение с метадон програмата предлага психосоциални интервенции - индивидуално, групово.От месец януари 2009 г. е разкрит дневен център за рехабилитация и ресоциализация на пациенти към МПП съгласно наредба 30 на МЗ от 20.12.2000 г.


Основните цели и задачи на програмата са:

 1. Контрол на наличната зависимост към опиати, с цел минимизиране на употребата на наркотични вещества.
 2. Намаляване тежестта на зависимост и компулсивно инжектиране на хероин.
 3. Постигане и поддържане на приемливо ниво на медицинско и социално функциониране.
 4. Постепенна ресоциализация и реинтеграция на пациентите.
 5. Намаляване на криминалността, свързана с употребата на нелегална дрога и подобряване на обществената сигурност.
 6. Опазване на общественото здраве, вкл. здравето на индивидите, които не употребяват наркотични вещества.Акцентът се поставя върху предотвратяване разпространението на HIV- инфекцията, водеща до СПИН, инфекциозни болести, като хепатит “В” и “С”, туберкулоза, луес и други кръвно и сексуално преносими заболявания.

Продължителност на лечението

Цялостната оценка на нуждите на пациентът се финализира с подписване на терапевтичен договор, който е за период от 1 до 3 години. Минимален ефективен период за лечение е 1 година, а максималния – по преценка на екипа.


Критерии за включване в програмата:

 • Навършени 18 години.
 • Наличие на критерии по МКБ 10 за диагностициране на зависимост към опиеви агонисти.
 • Анамнеза за редовна злоупотреба с опиати за период минимум три години.
 • Интравенозна употреба на опиати в продължение минимум на една година.
 • Документирани поне три неуспешни опита за лечение в две различни терапевтични програми, без трайно преустановяване на злоупотребата.Липса на тежко експлозивно личностово разстройство с антисоциални прояви.
 • Липса на психотично разстройство в момента на включване в програмата.
 • Липса на актуални наказателни дела.
 • Валидни документи за самоличност /лична карта/ и постоянна адресна регистрация.
 • Възможност за ежедневно посещение на програмата.
 • Добра мотивация и наличие на семейна или друга подкрепяща среда със заявено съгласие за договорено сътредничество в терапевтичния процес.

Важно: С предимство се приемат кандидати, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, серопозитивни за HIV, хепатит "В" и "С" в остра фаза.В програмата не се приемат лица, административно изписани от друга метадонова програма за системно неспазване на правилата и проявена физическа агресия към екипа.

Политика на посещаване на програмата

 • През първата фаза от лечението, пациентът посещава програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно.
 • През втората фаза програмата също се посещава ежедневно.
 • През третата фаза – на медицинско поддържане, в зависимост от справяне с правилата на програмата, всеки пациент се включва в различни групи на посещение.
 • През четвъртата фаза посещението в програмата е съобразено с индивидуалният терапевтичен план.

Психосоциални интервенции

 • информиране;
 • мотивационно интервю;
 • индивидуално консултиране;
 • семейно консултиране;
 • индивидуална психотерапия - краткосрочна психотерапия;
 • групова психотерапия.

Екип на програмата


Състои се от Ръководител на програмата, двама лекари специалисти-психиатри с придобит лиценз за ръководители на МПП, един психолог, трима специалиста по здравни грижи с квалификация за работа в МПП, един социален работник и един регистратор.

Работно време на програмата

Понеделник
7.00 – 14.30
Вторник
7.00 – 14.30
Сряда
7.00 – 14.30
Четвъртък
7.00 – 14.30
Петък
7.00 – 14.30
Събота
09.00 – 13.00
Неделя
09.00 – 13.00
   

Получаване на Метадон

Понеделник
7.00 – 14.00
Вторник
7.00 – 14.00
Сряда
7.00 – 14.00
Четвъртък
7.00 – 14.00
Петък
7.00 – 14.00
Събота
09.00 – 12.30
Неделя
09.00 – 12.30

 
Програмата е разположена в сутерена на МЦ-1, ул. „Борисова” №36, гр. Русе.За повече информация – тел. 082/828 918; моб. тел. 087/843 50 36 или на място в МПП.