ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Предоставяни административни услуги от ЦПЗ - Русе ЕООД

 

 

Административна услуга

Необходими документи за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Такса за предоставяне на услугата

1.      

Писмено съобщение за смърт

-

6 ч.

-

2.        

Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК

ЛАК

В деня, в който се установи временната неработоспособност.

При болнично лечение – в деня  на изписването.

-

3.      

Издаване на болничен лист от лечебни заведения, които обслужват лицето по месторабота

ЛАК

В деня, в който се установи временната неработоспособност.

При болнично лечение – в деня  на изписването.

-

4.      

Издаване на дубликат на болничен лист

- Заявление

- ЛАК

3 дни

-

5.      

Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.)

-

В деня на заявяването

По ценоразпис

6.      

Изготвяне на етапна епикриза при превеждане в друго лечебно заведение

-

До деня на превеждането

-

7.      

Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи

-

В деня на изписването

-

8.      

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи

-     Заявление

-     Пълномощно /в случай че пациентът  упълномощи друго лице/

10 дни

0,10 лв. на страница

9.      

Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи

-     Заявление

-     Удостоверение за наследници

10 дни

0.10 лв. на страница

10.    

Издаване на удостоверение, че лицето не се води на психиатричен отчет

Лична карта

В деня на заявяването

5 лв.