ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Новини и Събития

Център за психично здраве - Русе ЕООД е акредитиран за база за обучение за клинични психолози със Заповед № РД-17-132 / 04.06.2018 г.

ОБЯВА

ЦПЗ–Русе ЕООД обявя конкурс за заемане на следните длъжности:

 1. „лекар, специализант по Психиатрия" - 1 място;
 2. „лекар, специализант по Детска психиатрия" - 1 място, финансирано от държавата.

І. Вид на конкурса: открит конкурс, в който могат да участват всички лица, които отговарят на обявените изисквания за заемане на длъжността.

ІІ. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 1. Да притежават образователно-квалификационна степен "Магистър" по медицина;
 2. Да са членове на Български лекарски съюз;
 3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията, освен ако са реабилитирани.

            ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Първи етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. Втори етап - оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез оценка на успеха от следването, проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност и провеждане на събеседване.

ІV. Крайната оценка на кандидатите се формира сумарно от получените оценки по следните критерии:

 1. средният успех от следването и от държавните изпити, умножени по коефициент 1;
 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, умножени по коефициент 2;
 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства, умножен по коефициент 5;
 4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.), умножени по коефициент 1.
 5. Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: Срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ на пълно работно време. Договорът е със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

. Документи за участие в конкурса, място, срок и начин за подаването им:

 1. Документи за участие в конкурса:

а) заявление за участие в конкурса,

б) автобиография,

в) копие от диплом за завършено висше образование,

г) актуално удостоверение за членство в БЛС,

д) декларация за съдимост,

е) други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

 1. Място на подаване на документите: деловодството на ЦПЗ-Русе ЕООД.
 2. Краен срок за подаване на документите: 1 месец от обявяването на конкурса в местния печат.
 3. Начин на представяне на документите: в запечатан плик.

VІІ. При подаване на документи за участие в конкурса, на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика на конкурсната длъжност.

22.01.2021 г.

---

 

 

Днес, 11.05.2019 г. бе проведен пореден модул от квалификационната програма на специалистите от ЦПЗ - Русе ЕООД "Психологично консултиране и психосоматика". Гост лектор бе доц. д-р Анна Владимирова Штрахова, психотерапевт и водещ специалист в областта на психосоматичната медицина.

 

Публичен търг с тайно наддаване

ОБЯВА               ЦПЗ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следния обект, собственост на дружеството, находящ се в гр. Русе, бул. „Тутракан” № ...

Планирано прекъсване на електрозахранването

Планирано прекъсване на електрозахранването

ОБЯВА

Oбявен конкурс за заемане на длъжности