ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

ОБЯВА

ЦПЗ–Русе ЕООД обявява предложенията си за назначаване на специализанти по
клинични специалности, на места, финансирани от държавата, на срочен трудов договор /по
чл. 11, ал.1, т.1 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването/, както следва:
1. „лекар, специализант по Психиатрия" - 1 място;
2. „лекар, специализант по Детска психиатрия" - 1 място.
Размер на основно месечно трудовото възнаграждение – 2,5 минимални работни
заплати за страната.
ЦПЗ–Русе ЕООД осигурява на специализантите служебен отпуск за курсове, обучения
извън базата.
Писмени заявления на лицата, които желаят да кандидатстват на предложените места
за специализанти, се приемат всеки работен ден до 10.04.2024 г. в деловодството на ЦПЗ-Русе
ЕООД, гр. Русе, бул. „Тутракан” № 20.
За информация и допълнителни въпроси: Ралица Гицова, тел. 0888 996216.