ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

ОБЯВА

ЦПЗ–Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № 038/01.07.2022 г. на управителя, е обявен конкурс за заемане на следните длъжности:

 1. Началник „Мъжко отделение”;
 2. Началник „Женско отделение”;
 3. Началник „Отделение за лечение на зависимости”;
 4. Началник „Дневен стационар”;
 5. Началник „Детски-юношески център за психично здраве”;
 6. Началник „Съдебно-психиатрично отделение”;
 7. Началник „Диагностично - консултативно звено”;
 8. Главна медицинска сестра.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

За Началник отделение:

 1. Образователно-квалификационни изисквания: образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението. В случай, че има публикации по специалността или притежавана научна степен, кандидатът е с предимство при еднакви оценки от конкурса;
  • Само за длъжността началник „Отделение за лечение на зависимости” - преминат курс на обучение на ръководители на „Програми за субституиращо и поддържащо лечение на лица зависими от наркотични вещества” и по „Групови терапевтични стратегии при пациенти със зависими поведения”.
 2. Минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 5 (пет) години по специалността (по профила на отделението, за което се кандидатства);
 3. Членство в съсловна органицзация: в РК на БЛС;
 4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

            За главна медицинска сестра:

 1. Образователно-квалификационни изисквания: образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи".
 2. Минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 5 (пет) години по специалността, от които последната 1 (една) година в ЦПЗ – Русе ЕООД.
 3. Членство в съсловна органицзация: в РК на БАПЗГ.
 4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІ. Вид на конкурса: Вътрешен конкурс, в който могат да участват лица, които отговарят на обявените изисквания за заемане на длъжността и към датата на обявяване на конкурса работят по трудов договор в ЦПЗ–Русе  ЕООД.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

            За началник отделение:

 1. първи етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. втори етап - оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез оценка на представения проект по предварително зададена тема – „Програма за управление и развитие на отделение ............  за период от три години“;
 3. трети етап - събеседване с кандидата по нормативните актове, регламентиращи дейността на отделението, правилата на добрата медицинска практика, приоритетите и задачите на отделението, за оценяване на неговата професионална компетентност и управленски умения.

За главна медицинска сестра:

 1. първи етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. втори етап - оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез оценка на представения проект по предварително зададена тема – „Програма за управление и развитие на здравните грижи в ЦПЗ – Русе  ЕООД  за период от три години“;
 3. трети етап - събеседване с кандидата по нормативните актове, регламентиращи дейността на ЦПЗ–Русе ЕООД, Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, за оценяване на неговата професионална компетентност и управленски умения.

 

ІV. Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: срочно трудово за срок от 3 години.

 1. V. Необходими документи за участие в конкурса, място, срок и начин за подаването им:

За длъжностите Началник отделение:

 1. заявление за участие в конкурса,
 2. автобиография,
 3. копие от диплом за завършено висше образование,
 4. копие от диплом за придобита специалност по профила на отделението,

4.1. само за длъжността началник „Отделение за лечение на зависимости” :

-   Сертификат за преминат курс на обучение на ръководители на „Програми за субституиращо и поддържащо лечение на лица зависими от наркотични вещества”;

-   Сертификат за преминато обучение по „Групови терапевтични стратегии при пациенти със зависими поведения”.

 1. документ за професионален опит – копие или препис извлечение от трудова книжка,
 2. актуално удостоверение за членство в БЛС.
 3. декларация за съдимост,
 4. други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

За длъжността Главна медицинска сестра:

 1. заявление за участие в конкурса,
 2. автобиография,
 3. копие от диплом за завършено висше образование,
 4. документ за професионален опит – копие или препис извлечение от трудова книжка,
 5. актуално удостоверение за членство в БАПЗГ.
 6. декларация за съдимост,
 7. други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

 

Място на подаване на документите: деловодството на ЦПЗ-Русе ЕООД, адрес: гр. Русе,  бул. Тутракан № 20, ет.2.

Срок за подаване на документите: от 8,00 до 15,00 ч. всеки работен ден до един месец от обявяването на конкурса в местния печат.

Начин на представяне на документите: в запечатан плик. Пликът съдържа два отделни запечатани плика, както следва:

- плик № 1 с необходимите документи, посочени в обявлението за конкурса,

- плик № 2 с Разработения проект по зададената тема.