ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен)

ОБЯВА

 

            ЦПЗ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следния обект, собственост на дружеството, находящ се в гр. Русе, бул. „Тутракан” № 20: 

  1. Почасово ползване на медицински кабинет № 8, с площ от 9,73 кв.м., с находящото се в него оборудване, разположен на първи етаж в сградата на Диагностично-консултативен блок при ЦПЗ-Русе ЕООД, с предназначение: за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по психиатрия. Наемателят на обекта ползва манипулационна и спешен шкаф на ЦПЗ-Русе ЕООД и припадащите се части за общо ползване /санитарни възли, коридор и др./.

      Не се допуска промяна предназначението на обекта.

      График на часовете за ползване на обекта: вторник и сряда от 14:00 до 16:00 часа. Часовете на ползване са фиксирани и не може да се променят.

Начална тръжна наемна цена за 1 месец – 32 лв. В наемната цена са включени разходите за ел.енергия, вода, канал, топлоподаване, охрана, почистване, разходите за данък върху недвижимия имот и такса битови отпадъци за наетите части от недвижимия имот.

            Депозит за участие – 32 лв.

Изисквания към кандидатите - До участие в публичния търг с тайно наддаване (неприсъствен) се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Русе и ЦПЗ-Русе ЕООД.

Начин на плащане - Наемната цена се заплаща до десето число на месеца, следващ ползването, в брой на касата на ЦПЗ-Русе ЕООД или чрез безкасов начин по банкова сметка.

Дата, място и час на провеждане на търга29.02.2024 г., 10.00 ч., в ЦПЗ-Русе ЕООД, бул. „Тутракан” № 20.

При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване - 10 на сто от началната тръжна цена.

Тръжната документация може да се получи всеки работен ден до 28.02.2024 г., в периода от 8:00 до 15:00 ч., от счетоводството на ЦПЗ-Русе ЕООД, срещу представяне документ за плащане. Цената на тръжната документация е 20.00 лв.

Всеки работен ден до 28.02.2024 г.,  от 10:00 до 12:00 ч., може да бъде извършен оглед на обекта.  Контакти по повод оглед на обекта – ръководител финансов отдел, тел. 0878435011.

Цената на тръжната документация и депозита за участие се внасят в касата на ЦПЗ-Русе ЕООД или по банков път по сметка: BG48SOMB91301023035601, BIC: SOMBBGSF в Общинска банка АД.

  Необходими документи за участие в търга - Подаването на предложенията за участие в търга се извършва чрез три запечатани плика – един голям /обща опаковка/ и два малки. В единия малък плик с надпис „Документи” кандидатът поставя всички документи, посочени в раздел VІІ на Тръжната документация (без ценовата оферта). В другия малък плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя офертата (ценовата оферта). Пликовете с надпис „Документи” и с надпис „Оферта” се поставят в трети плик, върху който се отбелязват наименованието на кандидата и предмета на публичния търг с тайно наддаване.

Краен срок за подаване на заявление – 28.02.2024 г., 14.00 ч., в деловодството на ЦПЗ-Русе ЕООД – адмнистративна сграда, етаж 2.

При неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе на 13.03.2024 г. в 10.00 ч. в ЦПЗ-Русе ЕООД бул. „Тутракан” № 20.