ЦПЗ - Русе ЕООД
Център за психично здраве

Публичен търг с явно наддаване

 ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № 5 / 11.01.2024 г. на управителя на ЦПЗ-Русе ЕООД

и Решение № 425, Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г. на Общински съвет – Русе,

ЦПЗ-Русе ЕООД 

ОБЯВЯВА:

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ: Дворно място от 300 кв.м. заедно с построените в него: двуетажна паянтова къща застроена върху 114 кв.м., и полусрутена пристройка към нея, застроена върху 45 кв.м. в с. Костенковци, община Габрово, предмет на Нотариален акт № 47, том II, дело № 628 от 1976 г. по описа на Габровски районен съд.
  2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.
  3. Начална тръжна продажна цена -18 900 лв. /Осемнадесет хиляди и деветстотин лева/.
  4. Стъпка на наддаване при провеждане на търга -200 лв. /Двеста лева/.
  5. Депозит за участие в търга - 500 лв./Петстотин лева/. Внася се по сметка на ЦПЗ-Русе ЕООД в Общинска банка АД по сметка BG48SOMB91301023035601, BIC: SOMBBGSF до 17:00 часа на 05.02.2024 г. 
  6. Оглед на обекта може да се извършва по местонахождение на имота, до деня, предхождащ деня, определен за краен срок за приемане на заявленията за участие, както за първия, така и за повторния търг, като транспортните разходи за извършване на огледа са за сметка на кандидата.
  7. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 20 лв./двадесет лева/. Тръжната документация се получава всеки работен ден до 05.02.2024 г., в периода от 8:00 до 15:00 ч., от счетоводството на ЦПЗ-Русе ЕООД, срещу представяне документ за плащане.
  8. Място, ден и начален час на търга – търгът ще се проведе на 07.02.2024 г. от 10,00 часа в сградата на ЦПЗ-Русе ЕООД, гр. Русе, бул. Тутракан № 20. При непровеждане на търга,  повторен търг ще се проведе на същото място, на 14.02.2024 г. от 10,00 часа.
  9. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 06.02.2024 г., 14.00 ч., в деловодството на ЦПЗ-Русе ЕООД – административна сграда, етаж 2.

За допълнителна информация – ръководител ФСО, тел. 0878435011